Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
A k t u a l u
Kviečiame į Jubiliejinius Žolinės atlaidus Pivašiūnuose
Paskelbta: 2013-08-06 15:51:42

 

Šiemet Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose yra jubiliejiniai, nes atlaidų metu bus iškilmingai paminėtos Lietuvos Bažnyčiai bei Pivašiūnams svarbios datos. 

Pačiame Lietuvos tautinio atgimimo priešaušryje kardinolas Vincentas Sladkevičius 1988 m. per Žolinės atlaidus iškilmingai vainikavo malonėmis garsų Pivašiūnų Švč. M. Marijos su Kūdikiu paveikslą popiežiaus Jono Pauliaus II dovanotomis karūnomis. Paveikslo vainikavimas liudija oficialų Bažnyčios pripažinimą gautų malonių užtariant Mergelei Marijai. Vainikavimo metu paveikslui suteiktas Švenčiausiosios Dievo Motinos - Nuliūdusiųjų Paguodos titulas.

Dėl pop. Jono Pauliaus II parodyto dėmesio nedideliam Dzūkijos bažnytkaimiui, Pivašiūnų Švč. Mergelės Ėmimo į dangų bažnyčia yra įtraukta į palaimintojo Jono Pauliaus II Piligrimų kelią. Tad atlaidų metu Pivašiūnuose bus paminėtas ir pal. Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės Lietuvoje 20-metis.

Jubiliejiniai Žolinės atlaidai Pivašiūnuose prasidės rugpjūčio 14 d. 18 val. šv. Mišiomis, kurioms vadovaus Kaišiadorių vyskupijos ganytojas vyskupas Jonas Ivanauskas. Po iškilmingo atlaidų atidarymo planuojama atidaryti Pivašiūnų amatų centrą (Trakų g. 33), kuris buvo įrengtas Alytaus rajono savivaldybės bei bendruomenės „Pivašiūniškiai“ iniciatyva, finansuojant ES fondams. Amatų centro atidarymo proga yra numatyta trumpa koncertinė programa bei knygos – albumo „Pivašiūnai: gyvenvietė, bažnyčia, Dievo Motinos paveikslas“ (autorius Klaudijus Driskius) pristatymas. Amatų centre visomis atlaidų dienomis piligrimai galės susipažinti su Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą pristatančia ekspozicija, apžiūrėti Alytaus rajono tautodailininkų tapybos, keramikos, drožybos bei tekstilės darbus.

Vertingą dovaną jubiliejiniams atlaidams paruošė režisierius Dalius Ramanauskas, sukurdamas dokumentinį filmą apie Pivašiūnų Švč. M. Marijos paveikslo vainikavimą. Kadangi vainikavimo iškilmės vyko sovietmetyje, pats pasiruošimo procesas buvo apgaubtas tam tikra slaptumo skraiste bijantis, kad valdžios pareigūnai to nesutrukdytų. Filmas praskleidžia paslaptingumo skraistę pašnekindamas paveikslo vainikavimo įvykių liudininkus bei dalyvius.

Pagrindinės atlaidų iškilmių Mišios, kurias transliuos ir Lietuvos nacionalinė televizija vyks rugpjūčio 15 d. 12 val. Pivašiūnų bažnyčios šventoriuje. Mišiose dalyvaus Lietuvos vyskupai, svečiai bei piligrimai iš Lietuvos ir iš užsienio. Pagrindinėse Mišiose giedos jungtinis Kaišiadorių vyskupijos parapijų choras, pritariant Alytaus Didžiosios kunigaikštienės Birutės bataliono kariniam orkestrui. Po Mišių prie Dievo Motinos Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslo vyks malonėmis garsaus paveikslo pagerbimo apeigos, kurių metu bus skaitomas 1988 m. balandžio 27 d. pop. Jono Pauliaus II raštas (brėvė) dėl paveikslo vainikavimo. Apeigų metu apmąstysime Pivašiūnų Marijos paveikslo vainikavimo reikšmę bei melsime gausių malonių per Dievo Motinos – Nuliūdusiųjų Paguodos užtarimą.

Rugpjūčio 16 d. (penktadienį) Pivašiūnus užplus jaunimas, nes vyks Kaišiadorių vyskupijos jaunimo diena, o šv. Mišių metu bus meldžiamasi už jaunimą.

Rugpjūčio 17 d. (šeštadienį) vyks katechetų, tikybos mokytojų ir pedagogų diena. Melsime už visus pedagogus bei jaunimo auklėtojus. 14 val. Pivašiūnų amatų centre vyks „Terra Publica“ leidyklos knygos – albumo „Kaišiadorių vyskupijos bažnyčios“ pristatymas.

Rugpjūčio 18 d. (sekmadienį) melsimės už šeimas.

Rugpjūčio 19 d. (pirmadienį) vyks Caritas, ligonių, medicinos darbuotojų ir slaugytojų diena. Melsimės už tuos, kurie įvairiais būdais stengiasi tarnauti žmonėms mažinant socialinę atskirtį, palengvinant kūno bei sielos skausmą.

Rugpjūčio 20 d. (antradienį) kviečiame į Pivašiūnus melstis už kunigus, vienuolius bei vienuoles. Ši diena Kaišiadorių vyskupijai yra atmintina, nes 1962 m. rugpjūčio 20 d. pas Viešpatį iškeliavo vienas iškiliausių vyskupijos ganytojų Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis. Piligrimai ypatingai kviečiami melstis, kad Dievo tarnas Teofilius greičiau būtų paskelbtas palaimintuoju.

Rugpjūčio 21 d. (trečiadienį) bus meldžiamasi už žemdirbius. Žemdirbystė bene akivaizdžiausiai rodo, kad ne tiek žmogaus pastangos, kiek Dievo galybė per palankias oro sąlygas duoda augimą ir brandina derlių. Žmogus sėja, sodina, bet Dievas augina. Žolinės iškilmė mūsų tautoje siejama su rugiapjūtės pabaiga ir padėka Dievui už derlių.

Rugpjūčio 22 d. (ketvirtadienį) vyks didžiulė Maldos šventė, nes į Pivašiūnus atvyks Gyvojo Rožinio draugijos bei įvairių maldos grupių ir sambūrių nariai. Anot pop. Pranciškaus, „stebuklai įvyksta, tačiau reikia melstis. ... Melstis reikia taip, kaip daugelis žmonių, kaip daugelis, kurie tiki, kurie meldžiasi iš tikėjimo, tikrai meldžiasi“. Maldos galios ir tikėjimo apmąstymais jubiliejinius atlaidus užbaigs Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas 12 val. šv. Mišiomis.

Kiekvieną atlaidų dieną šv. Mišios bus aukojamos 10, 12 ir 18 val., Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda nuo 11 iki 12 val., išpažinčių klausoma nuo 8 iki 19 val.

Piligrimai taip pat kviečiami atlaidų savaitės metu aplankyti ir Pivašiūnų amatų centre (Trakų g. 33, Pivašiūnai) esančią Dievo tarno Teofiliaus Matulionio gyvenimą pristatančią ekspoziciją bei pamatyti režisieriaus Daliaus Ramanausko sukurtą dokumentinį filmą apie Pivašiūnų Švč. M. Marijos paveikslo vainikavimą. Filmas bus rodomas 11, 14 ir 17 valandą.

Kviečiame piligrimus, maldininkus ir šiaip smalsius žmones apsilankyti Pivašiūnuose ir dalyvauti jubiliejiniuose atlaiduose.

Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapija 
Kaišiadorių vyskupijos kurija

Programa | Programa-plakatas PDF