Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Paveikslo vainikavimas

Vainikavimo iškilmės

Vainikavimo iškilmėse, vadovaujant kardinolui Vincentui Sladkevičiui, dalyvavo visi Lietuvos vyskupai ir vyskupijų valdytojai, daug kunigų, galybė tikinčiųjų. Žmonių minia netilpo bažnyčioje, tad rinkosi šventoriuje. Anot tuometinio Pivašiūnų parapijos klebono mons. Vytauto Kazimiero Sudavičiaus, iškilmėse dalyvavo bene 40 tūkst. žmonių. Giedojo jungtinis Pivašiūnų ir Merkinės parapijų choras.

 12 val. karūnos buvo išstatytos bažnyčios šventoriuje prie Marijos statulos. Prie jų budėjo garbės sargyba – jaunimas tautiniais drabužiais, plevėsavo tautinė bei Vatikano valstybės vėliavos. Iš šventoriuje stovinčios varpinės balkono įžangos žodį tarė mons. Vincentas Jalinskas. Po įžangos žodžio visų Lietuvos vyskupų bei daugybės tikinčiųjų akivaizdoje kardinolas V. Sladkevičius pašventino vainikus. Pats kardinolas procesijoje karūnas nunešė į bažnyčią. Šventąsias Mišias, vadovaujant kardinolui, koncelebravo arkivyskupas Liudvikas Povilionis, vyskupai Romualdas Krikščiūnas, Vladas Michelevičius, Juozas Preikšas, Julijonas Steponavičius, Antanas Vaičius, valdytojai prelatas Kazimieras Dulksnys, prelatas Algirdas Kazimieras Gutauskas ir kiti kunigai. Pamokslą pasakė tuometinis Telšių vyskupas Antanas Vaičius. Po pamokslo laikydamasis Caeremoniale Episcoporum nuorodų kardinolas V. Sladkevičius vainikavo Pivašiūnų Dievo Motinos paveikslą. Pritvirtinus vainikus, kardinolas pašventino patį paveikslą. Po iškilmingų pamaldų klebonas V. K. Sudavičius perskaitė oficialų vainikavimo aktą, kurį pasirašė kardinolas ir vyskupai.

aukštyn